2014 Avalokitesvara Bodhisattva’s Renunciation Assembly
观世音菩萨出家法会